Montážní pěna
Dům a stavba

Pěna drží okno a další bludy lidového stavebnictví.

Velkým problémem investora, ať již v případě rekonstrukce nebo novostavby bývá čerpání informací z různých neodborných pramenů, kutilských fór apod. Obecně rozšířené polopravdy se na těchto stávají diskutovanou realitou a posléze zasahují i do argumentace menších firem a stavebních e-shopů.

S přibývajícími dotazy od veřejnosti, se Institut Zdravého Bydlení IZB pouští podrobněji do osvěty na poli výplní stavebních otvorů.

Celý prostor, který se nachází mezi rámem otvorové výplně a ostěním stavebního otvoru, tedy stavebně-konstrukční částí budovy se označuje pojmem připojovací spára. Právě okamžikem zabudování výrobku do stavby se ze samostatného výrobku, stává součást stavebního díla. Ačkoli je tato skutečnost stále často podceňována znamená to, že musí plnit všechny kritéria, které jsou kladeny na stavební dílo jako takové či na jeho součásti.

Nezřídka jsme svědkem toho, že výrobek leckdy i poměrně renomovaného výrobce je vinou špatně provedené montáže znehodnocen a tím je znehodnocena i naše investice v řádech tisíců korun. Připojovací spára a její provedení podstatně ovlivňuje funkční kvalitu otvorové výplně, resp. Dané stavební dílo, jehož je součástí. O pozdějších komplikacích a vlivu na naše zdraví a zdravý domov nemluvě.

Vnitřní, vnější uzávěr, tepelně izolační výplň

Použití „funkčních pásek“ jakožto vnitřního a vnějšího uzávěru a tepelněizolační výplně, která vyplní prostor mezi funkčními páskami je technicky nejsprávnějším řešením. Ačkoli montáž bez funkčních pásek v současnosti již není v souladu s platnou legislativou, zůstává běžnou praxí mnoha neodborných společností a necertifikovaných montážních firem.

Vnitřní uzávěr

Hlavní funkcí „vnitřního uzávěru“ je zabránit průniku vzdušné vlhkosti z místnosti do funkční spáry. Dlouhodobé působení vlhkosti na tepelněizolační výplň připojovací spáry totiž působí na materiál, zapříčiňuje postupnou degradaci až k úplné ztrátě funkčnosti tepelného izolantu, a tím umožňuje vznik tepelného mostu, kdy se v interiéru pod parapetem či jinde vyskytne nebezpečná plíseň. Institut Zdravého bydlení se tématu plísní obsáhle věnuje v sérii článků v sekci “dům a stavba“.

Uvědomme si, že vzduch v zimním období má v exteriéru tlak vodní páry přibližně 100 Pa, přičemž interiérová hodnota je skoro třináctkrát vyšší, a právě tento rozdíl tlačí páru skrze konstrukci, kde dochází ke kondenzaci. Z tohoto důvodu je užití parotěsné pásky s vysokým difuzním odporem naprosto nutným a podstatným detailem zaručujícím správnou funkci stavebního díla.

Obecně rozšířeným nešvarem, vycházejícím u neznalosti problematiky je nahrazení těsnící pásky například plastovým profilem, dřevěnou nebo plastovou lištou a podobně. V praxi bývá častou chybou i to, že páska vnitřního uzávěru není spojena v rozích a vzdušná vlhkost se dostává v koncentrovaném množství do prostoru tepelněizolační výplně.

Vnější uzávěr

Nejčastěji se setkáváme s různými druhy tzv. venkovních pásek, které vykazují odolnosti proti průniku tlakové vody a jsou paropropustné. Podobnou funkci mají i kompresní pásky, tyto představují vhodný způsob provedení vnější vodotěsné připojovací spáry.

Shrneme-li požadavky na vnější uzávěr připojovací spáry, má plnit tyto hlavní funkce:

  • vodotěsnost – nepronikání srážkové vody z exteriéru do spáry
  • paropropustnost – difuzi vodní páry z prostoru připojovací spáry do exteriéru,
  • ochrana tepelněizolační výplně spáry proti dalším negativním vlivům, jako je působení ultrafialové složky slunečního záření, ochrana proti mechanickému poškození a podobně.

Institut zdravého bydlení  doporučuje, aby se osazení nových oken a dveří provádělo současně se zateplením zbytku obvodového pláště. V případě novostavby se předpokládá, že zalomené ostění je tvořeno vhodným tepelněizolačním materiálem.

Tepelněizolační výplň

V mnoha neodborných diskusích se setkáváme s tvrzením, že „pěna drží okno“ i tento „blud“ nás vedl k napsání článku, který právě čtete. Je nepřípustné argumentovat pevností tepelněizolační výplně a její nosností v záměně za užití kotevních prostředků. Bohužel v praxi se s tímto setkáváme velice často.

Dalším nešvarem je použití výplňové hmoty s vyšší rozpínavostí. Tepelný izolant musí vyplnit spáru v hloubce i šířce, aniž by vznikaly kaverny, ale současně nesmí dojít k expanzi mimo spáru. V případě certifikovaných montáží riziko levných výplňových pěn prakticky odpadá, jelikož profesionální týmy používají speciální PUR pěny zaručující ideální expanzi a velikost pórů, výslednou hustotu a tepelnou vodivost.

Jak se bránit?

Domníváte se, že dodávka na klíč, je zárukou kvality? Bohužel ne vždy tomu tak je.

Institut zdravého bydlení doporučuje v případě koupě a montáže výplní otvorů vždy profesionální dodávku včetně certifikované montáže. Jenom tak ochráníte svoji investici i radost z funkčních a zároveň zdravých oken s maximální životností.