recyklace pvc
Dům a stavba,  Testy

Recyklace PVC, olova a kadmia aneb pravda a lež o okenních profilech

Na trhu existují PVC okenní rámy vyrobené z nového PVC – prvoplastu nebo naopak recyklovaného PVC, většinou ve formě „sendviče“ kdy se pro profilová jádra se používá recyklát PVC a vnější krycí vrstva se skládá z nového PVC. Účelem tohoto opatření je zabránit možné expozici škodlivin do životního prostředí a na člověka. Znečišťující látky, především ty dnes zakázané, však zůstávají díky recyklátu v oběhu.  Pokud mluvíme o PVC jako prvoplastu je možné, pokud jsou dodrženy všechny výrobní procesy dosáhnout životnosti na úrovni 50 let.

Na trhu existují PVC okenní rámy vyrobené z nového PVC – prvoplastu nebo naopak recyklovaného PVC, většinou ve formě „sendviče“ kdy se pro profilová jádra se používá recyklát PVC a vnější krycí vrstva se skládá z nového PVC. Účelem tohoto opatření je zabránit možné expozici škodlivin do životního prostředí a na člověka. Znečišťující látky, především ty dnes zakázané, však zůstávají díky recyklátu v oběhu.  Pokud mluvíme o PVC jako prvoplastu je možné, pokud jsou dodrženy všechny výrobní procesy dosáhnout životnosti na úrovni 50 let.

Přibližně 70% starých oken z PVC je v rámci odpadové politiky třízeno samostatně a následně dochází k recyklaci materiálu. Zatímco v západní Evropě již pochopili, že termické zhodnocení je jedinou možnou cestou, zatím co u nás končí většina plastu na skládkách, v případě recyklace se navíc škodliviny vrací s požehnáním norem do oběhu a tím i do našich životů.

Institut Zdravého bydlení nechal na základě závěrečné zprávy „Sachstand über die Schadstoffe in Kunststoffen und ihre Auswirkungen auf die Entsorgung – Schlussbericht“ „Aktuální stav znečišťujících látek v plastech a jejich účinky na zneškodňování – závěrečná zpráva“, vypracovanou na popud zadání Spolkového ministerstva ŽP zpracovat Institutem pro testování a certifikace se sídlem ve Zlíně analýzu 3 různých okenních profilů, zastoupených na našem trhu.

Do našeho testu jsme  jako Výrobce 1 a Výrobce 2 a vybrali profily ve vyšší cenové relaci a současně dvou prémiový výrobců PVC profilů. Pouhou vizuální kontrolou vzorku lze pozorovat, že profil Výrobce 1 ve Vzorku 2 – recyklát, je klasická sendvičová konstrukce, kdy je recyklovaný plast překryt vnější vrstvou prvoplastu, recyklovaný střed je dobře vizuálně rozpoznatelný díky šedé barvě. Oproti tomu profil Výrobce 2 má i recyklovanou vnitřní část bělenou, což vyvolává přinejmenším spekulaci, proč tomu tak je, navíc nelze rozpoznat vnitřní a vnější povrch.

Na náš dotaz, zda může toto být i nebezpečím pro nedodržení normových požadavků na vlastnosti vnější vrstvy nám výrobce neodpověděl.

Námi zadaný test byl prováděn v laboratorních podmínkách a jeho zadáním byla identifikace toxických prvků metodou XRF a stanovení vybraných prvků metodou ICP, jednalo se o olovo, kadmium a arsen.

Byli použity dvě metody zkoušení a to první: stanovení prvků XRF dle interního předpisu Institutu pro testování a certifikaci (ITC A-98-09) a jako navazující druhá metoda:  stanovení obsahu vybraných prvků metodou ICP-OES dle interního předpisu testující laboratoře (ITC A-61-06)

Podmínkou zkoušky pak bylo stanovení obsahu prvků metodou XRF dle zkušebního předpisu ITC A-98-09, metoda „Kovy v PVC“ a následně stanovení obsahu vybraných prvků metodou ICP-OES po mineralizaci vzorku.

Co nám test prozradil?! Posuzovaná profilace Výrobce 1 – VZORKU 1 a to v provedení “A-prvomateriál” i Výrobce 1 – VZORKU 2 v provedení “B recyklát” neobsahuje měřitelné koncentrace prvků (olovo, kadmium, arsen).

K velkému překvapením však dochází u posuzované profilace Výrobce 2- VZORKU 3 v provedení A – recyklát, který obsahuje olovo a kadmium ve vyšší koncentraci, než povoluje REACH, a i při využití udělené výjimky pro recyklované PVC se tyto hodnoty nacházejí v úrovni horní hranice přípustných hodnot.

Obsah olova a kadmia v rozborech profilů Výrobce 2 značně kolísá což podle laboratoře může být způsobeno nehomogenitou materiálu, připomínáme, že homogenita materiálu je klíčová pro další využití materiálu k recyklaci.

Olovo

Povolená koncentrace podle REACH  0,1% hmotnostního podílu = 1 000mg/kg

Povolená koncentrace na výjimku pro recyklované překryté  PVC  1% hmotnostního podílu = 10 000mg/kg

Změřené koncentrace v profilu Výrobce 2:  až 7 755 mg/kg

Koncentrace v profilu Výrobce 1 jsou pod měřitelnou úrovní

Kadmium

Povolená koncentrace podle REACH 0,01% hmotnostního podílu = 100mg/kg

Povolená koncentrace na výjimku pro recyklované překryté PVC 0,1% hmotnostního podílu = 1 000mg/kg

Změřené koncentrace v profilu Výrobce 2: až 420 mg/kg

Koncentrace v profilu Výrobce 1 jsou pod měřitelnou úrovní.

Výsledek testu nás překvapil, nikoliv však příjemně, detekovaný obsah olova i kadmia významně přesáhl povolené koncentrace dle REACH (je zkratka pro chemickou politiku Evropské unie, která vychází z jeho obsahu – registrace, evaluace (hodnocení), autorizace (povolování) a omezování chemických látek), v případě olova dokonce sedmkrát v případě kadmia „jen“ čtyřikrát. Jak je možné, že jsou takové výrobky na našem trhu? Odpověď je zakletá ve formuli „koncentrace povolené na výjimku“ v praxi to znamená, že tato hodnota může být překročena až desetinásobně.

Avšak i s přihlédnutím k udělené výjimce, se měřené koncentrace kadmia a olova pohybují v úrovni horní hranice přípustných hodnot povolených na výjimku z REACH. Pro laické pochopení je to stejné jako když rychlostní limit v obci je 50 km/h, ale pokud vlastníte supersportovní vůz můžete jet rychleji, podstatně rychleji…