Realita
Dům a stavba,  Testy

Krutá realita stavebního trhu

Institut Zdravého Bydlení IZB se dlouhodobě věnuje tématu zdraví našich domovů mnohým škodlivinám výrazně ovlivňujícím zdraví nás a našich ratolestí se lze vyhnout pokud stavba bude provedena a postavena v rámci všech normových požadavků na ni. „Otočení odvětrání zasklívací drážky je těžko pochopitelnou chybou, která svědčí snad jedině o neznalosti problematiky. Tato zkušenost zcela změnila můj pohled na dodavatele oken a vedla i k založení IZB.“ Významným činitelem jsou výplně otvorů, kdy se z naší zkušenosti kupí přehršel pochybení a chyb, které v důsledku znamenají, že po nějaké době žijete v bytě zamořeném plísněmi, jejichž karcinogenní účinky jsou vědecky podložené mnoha studiemi – téma plísní jsme podrobněji prezentovali v článcích Zdravé bydlení, vznik plísní a chyby při instalaci oken, Zdravé bydlení bez plísní, Jedovaté spóry. Návštěva na stavbě regionálního developera nás vedla k napsání článku, kde se pokusíme tolik podceňovaný termín funkčních spar popsat a vysvětlit, proč právě zde hrozí riziko výskytu karcinogenních plísní.

K čemu jsou funkční spáry?

V prostoru mezi křídlem okna a rámem otvorové výplně, tedy ve funkční spáře, na sebe vzájemně působí křídlo a rám. Když okno otevřete, přerušíte tak těsnění po zavření křídla se těsnicí funkce zase obnoví. Funkční spára by se mohla zdát jako nepatrný detail okna, ale její konstrukce, uspořádání a provedení ovlivňují vlastnosti celého okna a zásadně mohou ovlivnit zdraví našeho domova Na správnou funkci funkční spáry okna a dveří mají vliv dvě hlavní oblasti – dešťová zábrana okna a větrová zábrana okna. Funkční spára a její vliv na funkčnost otvorové výplně Výplně stavebních otvorů (okna a dveře) jsou výrobky, na které je v rámci celého stavebního díla kladeno množství požadavků. Z oblasti stavební fyziky jsou to především:

 • tepelně technické vlastnosti,
 • zvukově izolační vlastnosti.

Místy, kde lze obvykle nalézt množství různých slabin otvorové výplně jsou:

 • připojovací spára,
 • funkční spára,
 • zasklívací spára.

Správné ošetření připojovací spáry oken a dveří je klíčem k úspěchu

 • Nová okna a dveře se mnohdy řeší jen jako problém počtu komor okenního profilu a kvalitních skel. Zásadní význam má však správná montáž a zejména ošetření připojovací spáry. Výslovně to ukládá technická norma ČSN 73 0540, na níž se odkazuje zákon. Je ale hlavně v zájmu vlastníků a uživatelů, aby správnou realizací včetně připojovací spáry dobře zhodnotili investici do oken. Požadavky na zabudování oken a dveří detailně popisuje ČSN746077.
 • Běžný postup bývá politováníhodný. Nové okno je připevněno několika šrouby k ostění otvoru a spára mezi rámem a ostěním, která zejména u výměn oken leckdy přesahuje i značné tloušťky, je – často ledabyle – vyplněna PUR pěnou. Po expanzi a ztuhnutí pěny se odřežou přesahy pěny a povrch osazovací spáry se dokončí cementovým potěrem.
 • Jde sice o rychlé, při pečlivosti zpočátku i vkusné řešení, které však z dlouhodobějšího pohledu nevěstí nic dobrého. Běžné otřesy a dilatační posuny časem způsobí ztrátu adheze pěny k ostění i rámu, maltový potěr osazovací spáry popraská a spárou začne pronikat vzduch. V zimě spárou putuje s proudícím vzduchem i difúzí vodní pára, která se – na úseku necelých 8 centimetrů hloubky spáry – ochladí z pokojové na venkovní teplotu a kondenzuje. Za mrazu promočená spára zvenku promrzne, čímž se dál naruší. Infiltrace vzduchu spárou se urychlí, tepelná izolace degraduje…. RNDr. Jiří Hejhálek uvádí, že nesprávně zhotovená spára se postupně „ … stane tepelným mostem, kterým uniká teplo a díky vlhkosti se v ní rozbují plísně. Jestliže u zakoupeného okna výrobce deklaruje Uw = 1,2 W/(m2K), …potom špatně provedená spára může okno zhoršit na Uw = 2,2 W/(m2K), což je okno zralé na rychlou výměnu.”

Zóny připojovací spáry

Každá připojovací spára se člení na tři základní zóny:

 • vnitřní uzávěr,
 • tepelněizolační výplň,
 • vnější uzávěr.

Technicky nejsprávnějším řešením je použití tzv. funkčních pásek jakožto vnitřního a vnějšího uzávěru a tepelněizolační výplně, která vyplní prostor mezi funkčními páskami. Jako tepelněizolační výplň se nejčastěji používá polyuretanová pěna. Provádění montáže bez funkčních pásek v současnosti již není v souladu s platnou legislativou.

Vnitřní uzávěr

Hlavní funkcí vnitřního uzávěru je zabránit průniku vzdušné vlhkosti z místnosti do funkční spáry. Dlouhodobé působení vlhkosti na tepelněizolační výplň připojovací spáry totiž působí destruktivně na tento materiál, zapříčiňuje postupnou degradaci až k částečné či úplné ztrátě funkčnosti tepelného izolantu, a tím vzniku podstatného tepelného mostu s projevy plísně v interiéru pod parapetem či jinde. Typickým projevem problému vzniknuvšího v prostoru mezi rámem otvorové výplně a zdivem je výskyt Černé plísně, která je typickým ukazatelem problémů s vlhkostí ve zdi nebo na zdi, daří se jí v rozmezí od cca 6 ° C do cca 45 ° C. Podstatou správné funkce vnitřního uzávěru je vždy důsledné utěsnění spojů a použití pásky, která bude mít vysoký faktor difuzního odporu, tedy bude tzv. parotěsná. Častou chybou bývá i to, že páska vnitřního uzávěru není spojena v rozích. Tímto zdánlivě podružným detailem se dostává vzdušná vlhkost v koncentrovaném množství do prostoru tepelněizolační výplně.

Tepelněizolační výplň

V žádném případě na tepelněizolační výplň nelze pohlížet jako na nosnou konstrukci a argumentovat její pevností a únosností v náhradě za použití standardních kotevních prostředků, s čímž se občas při použití PUR pěn lze setkat, především v případě necertifikovaných montáží. Tepelněizolační výplň má v připojovací spáře funkci právě tepelné izolace mezi rámem a stavební konstrukcí. Vždy je potřeba použít kvalitní materiály, jejichž stupeň expanze není příliš velký. U výrobků, u nichž je stupeň expanze velký se většinou jedná o levnější cenové kategorie nebo materiál s jiným určením, dochází k tomu, že v materiálu po jeho vytvrdnutí vznikají velké póry a tepelná izolace je tím prakticky zničena.

Venkovní uzávěr

Venkovní uzávěr připojovací spáry plní tyto hlavní funkce:

 • vodotěsnost – zabraňuje pronikání srážkové vody z venkovního prostředí do spáry (Vzduchotěsnost a vodotěsnost),
 • paropropustnost – umožňuje difuzi vodní páry z prostoru připojovací spáry do exteriéru,
 • ochrana tepelněizolační výplně spáry proti dalším negativním vlivům, jako je působení ultrafialové složky slunečního záření, ochrana proti mechanickému poškození a podobně.

Uzávěry připojovací spáry chrání spáru před negativními vlivy vyplývajícími z průniku vlhkosti, vodních par a negativním vlivem UV záření. Díky trvalé roztažnosti dokáže těsnící systém vyrovnávat také pohyb spáry a tak ji účinně chránit před vznikem trhlin, které vznikají ať již pohybem stavby nebo rozpínavostí oken vlivem teplotních změn. Normy aneb jak šel čas

Citace z ČSN 73 0540-2:2002

7 Šíření vzduchu konstrukcí a budovou 7.1. Průvzdušnost 7.1.2. Průvzdušnost ostatních spár a netěsností obvodového pláště budovy Součinitel spárové průvzdušnosti spár a netěsností v konstrukcích a mezi konstrukcemi navzájem, kromě funkčních spár výplní otvorů, musí být v celém průběhu užívání budovy téměř nulový, tj. musí být nižší než nejistota zkušební metody pro jeho stanovení. POZNÁMKA Požadavek se vztahuje na spáry v osazení výplní otvorů, spáry mezi panelovými dílci, spáry a netěsnosti ve skládaných konstrukcích. U skládaných konstrukcí se požadavek obvykle zajišťuje souvislou vzduchotěsnící materiálovou vrstvou u jejich vnitřního líce. Obdobné ustanovení je uvedeno i současnosti platné normě.

Citace z ČSN 73 0540-2:2011

7 Šíření vzduchu konstrukcí a budovou 7.1. Průvzdušnost 7.1.2. Průvzdušnost spár a netěsností ostatních konstrukcí obálky budovy V obvodových konstrukcích se nepřipouští netěsnosti a neutěsněné spáry, kromě funkčních spár výplní otvorů a funkčních spár lehkých obvodových plášťů. Všechny napojení konstrukcí mezi sebou musí být provedena trvale vzduchotěsně podle dosažitelného stavu techniky. Průhybům rámů výplní otvorů se v současné době věnuje také ČSN 74 6077:2018. V této normě je uvedena přípustná odchylka rovinnosti zabudovaného profilu rámu 3 mm pro délku a šířku do 2 000 mm a 5 mm pro délku a šířku nad 2 000 mm. Vztáhneme-li tento požadavek např. na balkónové dveře, které svojí výškou přesahují 2 000 mm, je dle našeho názoru prakticky nemožné zajistit (při obvyklých rozměrech těsnění) při průhybu rámu 5 mm deklarovanou třídu těsnosti výplně. ČSN 73 0540-2:2002 Tepelná ochrana budov – Část 2: Funkční požadavky ČSN 73 0540-2:2011 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky ČSN EN 12207 (74 6011) Okna a dveře – Průvzdušnost – Klasifikace ČSN EN 1026 (74 6017) Okna a dveře – Průvzdušnost – Zkušební metoda ČSN 74 6077:2014 Okna a vnější dveře – Požadavky na zabudování

Závěr

Z výše uvedeného lze učinit několik závěrů.

Těsnicí profily

otvorových výplní musí být vybírány velmi precizně. Musí být dostatečné velké a nejen pružné, nýbrž i plastické, aby jejich deformace umožnila optimální utěsnění funkční spáry. Větší pozornost je tomu nutno věnovat u dřevěných oken, plastové profily mají většinou optimální těsnění integrované již z výroby.

Profilace součástí funkční spáry

musí odpovídat obecným zásadám. Je třeba se vyvarovat nákupu levných oken, které stěží splňují funkční požadavky normy. V minulosti jsem se setkal například s absencí odvodňovací drážky, namítnete-li že jde o případ ojedinělý, ujistím vás, že tento nedostatek lze najít u mnohých výrobců. Výběr správné profilace funkční spáry se týká i plastových oken.

Základní znalost fungování otvorové výplně

Otočení odvětrání zasklívací drážky je těžko pochopitelnou chybou, která svědčí snad jedině o neznalosti problematiky. Tato zkušenost zcela změnila můj pohled na dodavatele oken a vedla i k založení IZB.

Zvážit používání trojskel

S ohledem na stav techniky v oblasti skleněných výplní jsou trojskla vhodná pro zlepšení tepelně izolačních vlastností při osazení trojskla se prostup tepla sklem se sníží cca na polovinu. (dvojsklo Ug=1,1-1,0W/m2K trojsklo Ug=0,5-0,6 W/m2K). Na druhou stranu akustické hodnoty trojsklo zlepší pouze nepatrně. Níže uvedený text je argumentem pro dvojskla typu HeatMirror s vloženou folií, na trhu jsou zcela minoritní většinou používané pro přesklívání starých oken, tak bych ani neuváděl.

Volba dodavatele

Pokud zákazník nemá alespoň základní znalosti o otvorových výplních, lze jen doporučit konzultaci s nezávislou osobou, případně využití její pomoci při výběru výrobků, aby se předešlo případům, kdy laická představa o funkci narazí na laický způsob montáže. Některým věcem se dá zabránit již v počátku – obzvláště se dá při přejímce výrobků po dovezení na stavbu zjistit otočení odvětrávacích otvorů zasklívací spáry a takové výrobky vůbec nepřijmout.